Regulamin sklepu

§ 1. Sklep i Klienci.

1. Właścicielem sklepu internetowego www.4points.pl zwanym dalej Sklepem, jest 4points Joanna Baczkowska ul. Norwida 21 44-100 Gliwice, NIP: 631-135-35-02, REGON: 240009950.
2. Stroną dokonująca zakupów w Sklepie, zwana dalej Klientem, jest pełnoletnia osób fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może zaciągać zobowiązania.
3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem poprzez:
- wiadomości e-mail pod adresem: pba@4points.pl
- telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 663 444 477,
- korespondencją tradycyjną: na adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/105
4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

§ 2. Oferta Sklepu.

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem domeny: www.4points.pl
2. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru w tym towaru z indywidualnym wzorem.
3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu w chwili składania zamówienia.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
6. W sklepie obowiązują następujące ceny przesyłek:
a) Usługa InPost – Kurier standard – 48 h: 12,00 zł, z pobraniem 23,00 zł
b) Usługa Paczkomat Standard: 9,00 zł
7. Zakup jest dokumentowany paragonem lub fakturą VAT. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
8. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:
a. Aktualną przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari,
b. Włączoną obsługę Java Script,
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§ 4. Zamówienia i realizacja.

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu jak również pod adresem mailowym podanym w § 1 niniejszego regulaminu do kontaktu ze sklepem.
2. W razie wątpliwości przesłane do Sklepu zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mail przez pracownika działu obsługi klienta.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności podanych danych- e-mail, telefon, adres. W przypadku podania błędnego adresu koszty przesyłki w obydwie strony ponosi Klient. Zamówienia bez podania pełnych danych: nazwisko i imię, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – nie będą realizowane.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16 w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
5. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.
6. Istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w przeciągu 6 godzin – jedynie w formie telefonicznej pod nr +48 663 444 411. Jeśli rezygnacja nastąpi po wysłaniu paczki koszt transportu w obydwie strony ponosi Klient. Powyższe prawo do rezygnacji z zamówienia jest niezależne od prawa do odstąpienia od umowy z § 6 niniejszego regulaminu.
7. Czas realizacji zamówień wynosi od 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów oraz usług prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§ 5. Płatności.

Sklep udostępnia Klientom następujące możliwości zapłaty za zamówione towary:
a) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto bankowe w Bank Pekao S.A. Oddział w Gliwicach I ul. gen. L. Berbeckiego 4 o numerze 80 1240 1343 1111 0010 7700 9392.
b) Płatność przy odbiorze.

§ 6. Prawo odstąpienia.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 1 Regulaminu.
3. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do m.in. umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7. Reklamacje.

1. Klienci mogą składać reklamacje odnośnie zakupionych towarów za pośrednictwem www.4points.pl.
2. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej - przesyłką pocztową na adres kontaktowy 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/105;
b) telefonicznie pod numerem kontaktowym +48 663 444 411;
c) w formie elektronicznej na adres mailowy pba@4points.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, transakcji oraz treść reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

§ 8. Dane osobowe.

 1. Administratorem Danych jest 4points Joanna Baczkowska ul. Norwida 21 44-100 Gliwice.
 2. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Administratora Danych oraz podmiot uprawniony przez Administratora Danych do zarządzania zawartością strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  Dane osobowe Kupującego będą zbierane w zakresie:
  • imię
  • nazwisko
  • adres email
  • nr telefonu
  • adres kontaktowy
  • nazwa reprezentowanego podmiotu
  • nip
  Przetwarzane będą w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Administratora Danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych i podmioty upoważnione przez Administratora Danych.
 5. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych, czyli Administratora Danych np.: drogą mailową na adres info@4points.pl lub telefonicznie +48 663 444 477. Sprzedawca zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.
 6. Gromadzenie danych o ruchu internetowym.
  Zbieramy i przechowujemy dane z żądań http kierowane do naszego serwera. Dane rejestrowane są w celu analizy ruchu z naszego serwera i w następującym zakresie:
  • czas żądania
  • publiczny adres IP
  • informację o przeglądarce internetowej
  • oglądany adres url
  • identyfikator zalogowanego użytkownika (jeżeli jest dostępny)
  • czas wykonania strony internetowej
  W celu poprawnego działania sklepu internetowego wykorzystujemy pliki cookie. Zapisywane są na komputerze użytkownika w następującym zakresie:
  • osi – informacja o prządkowaniu produktów
  • si – identyfikator sesji, usuwane pod koniec sesji
  • user – Ostatnio zalogowany użytkownik, by nie trzeba było wypełniać pola
  • menu-products-cats – wybór kategorii produków
  • menu-products-purps – wybór przeznaczenia produktów
  • menu-products-segment – kolejny segment wyników wyszukania
  • __atuvc - Google analitics
  • _ga - Google analitics

§ 9. Przepisy końcowe.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.4points.pl. Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do zawartych przez ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Klientów zamówień.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres pba@4points.pl.

Pliki cookies

Nasz system używa Plików cookies w celu dostosowania naszego serwisu WWW do Twoich potrzeb.

Zamknij